Valas - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Válás

Manapság egyre gyakoribb a válás, jogi szakszóval a bontás. A házasfelek többnyire egy igen hosszú, vívódásokkal terhes időszakot követően, megoldást már nem látván jutnak el arra az elhatározásra, hogy elválnak egymástól és életüket külön folytatják.

Az érvényesen megkötött házasság - az egyik fél elhalálozásának kivételével - házasság felbontását kimondó jogerős bírósági ítélettel szűnik meg.

A házasság felbontására irányuló per a házassági bontóper. A házassági bontóperek két fajtáját különböztetjük meg:

  • az ún. tényállásos bontás, amikor a bíróság valamelyik házastárs kérelmére, a házasság felbomlásához vezető okok részletes feltárását követően mondja ki a bontást,
  • a megegyezéses bontás, amikor a házasfelek mindegyike a házasság felbontását kívánja és ennek járulékos kérdéseiben (így a vagyonjogi és a gyermek tartására, elhelyezésére vonatkozó kérdésekben is megegyeztek), vagy különélésük időtartama a 3 évet meghaladja és a gyermekeik tartása és elhelyezése bizonyítottan megoldott és rendezett.

A házasság felbontása iránt a pert a házastársnak – feltéve, hogy nem áll a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt - személyesen kell megindítania. A házastársat a perben meghatalmazott, így ügyvéd képviselheti.

A házassági bontóper a házasság felbontására irányuló kérelmet tartalmazó keresetlevél bírósághoz történő benyújtásával indul. A keresetlevélben a felperes (a keresetet benyújtó házastárs) a házasság felbontását kéri és előadja a kérelmét igazoló tényeket, okiratokat.  A keresetlevélben határozott kérelmet kell előterjeszteni a házasság felbontására és elő kell adni, hogy azt közös megegyezéssel kérik-e, illetőleg a tényállásos bontás esete áll-e fenn, azaz a bíróságnak vizsgálnia kell a házasság megromlására vezető okokat. Amennyiben a feleknek a házasságból születt kiskorú gyermeke van, úgy a keresetlevélnek szükséges eleme a szülői felügyelet rendezésére vonatkozó határozott kérelem is.

A keresetlevél benyújtását követően a bíróság tárgyalást tűz ki. Az első tárgyaláson a bíróság megkísérli a felek "békítését". A békítés azt jelenti, hogy a bíróság az alább részletezett esetek kivételével a tárgyalást elhalasztja és újabb tárgyalást csak erre irányuló kérelem (akár felperesi, akár alperesi) esetén tűz. A folytatás iránti kérelem az első tárgyalást követően 3 hónapon belül terjeszthető elő. Amennyiben ezen határidőben ilyen irányú kérelem a bírósághoz nem érkezik, a bíróság a pert megszünteti.

A házasság az első tárgyaláson akkor bontható fel, ha a békítés eredménytelen és a felek

  • a vagyonjogi kérdések jogszabályban meghatározott körében megegyeztek, valamint a házastársaknak nincs közös kiskorú gyermeke,
  • igazolják, hogy életközösségük 3 éve megszakadt, külön lakásban élnek és a gyermekek tartását és elhelyezését rendezték.

A házasság felbontásáról a bíróság ítélettel határoz. Megegyezéses bontás esetén a feleknek a gyermek elhelyezésére és tartására, valamint a vagyon megosztására vonatkozó megállapodását – amennyiben az a gyermek érdekeivel nem ellentétes – végzéssel jóváhagyja. A házasság felbontása esetén a bíróságnak a közös kiskorú gyermekek elhelyezése és tartása felől erre irányuló kereseti kérelem hiányában is rendelkeznie kell. A házasság bírósági felbontása esetén a házasság a felbontást kimondó ítélet jogerőre emelkedésének napján szűnik meg.

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben nem megegyezéses bontásról van szó, úgy a bíróság a házassági vagyonközösség megszüntetése tárgyában – erre irányuló kifejezett kereseti kérelem hiányában - határozatot nem hoz! Amennyiben a felek a házassági vagyonközösség megosztására irányuló kereseti kérelmet is előterjesztenek a házassági bontóperben, úgy ez után külön eljárási illetéket kell leróni, mely a követelt vagyontömeg értékének 6 %-a.

A válás, illetve egy bontóper számos, rendkívüli pszichés megterhelést okozó jogi problémát jelenthet, amelyek hatékony megoldásában a témában nagy jártassággal rendelkező ügyvédeink eredményes és megfelelő segítséget nyújtanak az Ön számára! 

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog