Azonnali-hatalyu-felmondas - Egerszegi Ügyvédi Iroda
Az Ön Ügyvédje
Az Ön Ügyvédje
HU
EN
DE
PO
info@azonugyvedje.hu
HUNGARY 1054 Budapest, Hold utca 6. II/6.
+36 (1) 311 1931, +36 30 291 75 00
bemutatkozás
munkatársaink
szakterületeink
kapcsolat
Hírek
Munkamódszerünk


TELJES NÉZET

HU
EN
DE
PO

Azonnali hatályú felmondás

A munkaviszony létrejöttét követően a munkavállalót és a munkáltatót is terhelik kötelezettségek, amelyek megszegése a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetését eredményezik. 

A törvény szabályozása szerint a munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással akkor szüntetheti meg, ha a másik fél

  • a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
  • egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Ami a kötelezettségszegést illeti, ezeknek nem bármilyen, hanem csak a jelentős mértékű megszegése szolgálhat alapul az azonnali hatályú felmondás közlésére. Azt, hogy melyek az ebbe a körbe eső magatartások, tételesen meghatározni nem lehet. Mindig csak az adott eset összes körülményei ismeretében lehet a kérdésben állást foglalni.

A munkáltató részéről ilyen jellegű kötelezettségszegésnek tekinthető különösen, ha nem fizet munkabért vagy a munkaszerződésben foglaltnál kevesebb munkabért fizet, illetve nem biztosítja a munkavállaló számára az egészséges és biztonságos munkafeltételeket és ezzel a munkavállaló további munkavégzése egészségét, testi épségét veszélyezteti. A munkavállaló részéről ilyen kötelezettségszegésnek elsősorban az tekinthető, ha például a munkáltató sérelmére bűncselekményt követ el, vagy a munkáltató bizalmával visszaél, illetve utasításának teljesítésének megtagadja. Ilyennek minősülhet a munkáltató gazdasági érdekeinek jelentős veszélyeztetése, például a konkurens munkáltatóval való összejátszás, illetve az összeférhetetlenség más esetei. Azonnali hatályú felmondásra adhat alapot esetleg az is, ha a munkavállaló jelentős ok nélkül, igazolatlanul mulaszt és azt később kimenteni nem tudja. Ugyanígy megalapozhatja az azonnali hatályú felmondást a munkahelyi felettesnek a beosztottjához intézett - szabálytalan magáncélú munkavégzésre vonatkozó - kérése.

Az azonnali hatályú felmondás egyoldalú, címzett, írásbeli jog­nyilatkozat, amely a munkaviszonyt a közlés időpontjában, a másik fél hozzájárulása nélkül megszünteti.

Az azonnali hatályú felmondást indokolni kell, amelyből az okának világosan ki kell derülnie. Vita esetén a felhozott azonnali hatályú felmondási ok valóságának és okszerűségének bizonyítása a felmondással élő félre hárul, ennek sikertelensége esetén a felmondás jogellenes.

Fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a munkaviszony azonnali megszüntetését a rossz munkahelyi hangulat vagy az elviselhetetlen munkahelyi körülmények gyarapodása nem teszi indokolttá, így nem érdemes az okokat éveken át gyűjteni, hiszen a törvény az ok bekövetkeztétől számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül teszi lehetővé e jog gyakorlását. 

Amennyiben az azonnali hatályú felmondás indoka nem elfogadható, illetőleg annak jogszerűsé­ge más okból vitatható, a kapcsolódó jogkövetkezmények alkalmazása iránt a bíróságon keresetet kell indítani.

Amint láthattuk, az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlása bármelyik fél részéről igen körültekintő megközelítést igényel, ezért a számos potenciális buktató elkerülése, illetve leküzdése végett mindenképp érdemes ügyvédhez fordulni! Tapasztalt munkatársaink megfelelőképp képviselik az Ön érdekeit az azonnali hatályú felmondással kapcsolatos valamennyi eljárásban.  

MOBIL NÉZET

Egerszegi Ügyvédi Iroda

jog

jogi

Ügyvédi iroda
Kereskedelmi jog